20. April 2018 (Freitag)

Land Intervall Tonnage
Schweiz 00:00 – 05:00 > 3,5
Schweiz 22:00 – 24:00 > 3,5

21. April 2018 (Samstag)

Land Intervall Tonnage
Österreich 15:00 – 24:00 > 3,5
Schweiz 00:00 – 05:00 > 3,5
Schweiz 22:00 – 24:00 > 3,5
Frankreich 22:00 – 24:00 > 7,5
Ungarn 22:00 – 24:00 > 7,5

22. April 2018 (Sonntag)

Land Intervall Tonnage
Österreich 00:00 – 22:00 > 3,5
Schweiz 00:00 – 24:00 > 3,5
Schweiz 22:00 – 24:00 > 3,5
Tschechien 13:00 – 22:00 > 7,5
Deutschland 00:00 – 22:00 > 7,5
Frankreich 00:00 – 22:00 > 7,5
Ungarn 00:00 – 22:00 > 7,5
Italien 09:00 – 22:00 > 7,5
Luxemburg 00:00 – 21:45 > 7,5
Slowakei 00:00 – 22:00 > 7,5

23. April 2018 (Montag)

Land Intervall Tonnage
Schweiz 00:00 – 05:00 > 3,5
Schweiz 22:00 – 24:00 > 3,5

24. April 2018 (Dienstag)

Land Intervall Tonnage
Schweiz 00:00 – 05:00 > 3,5
Schweiz 22:00 – 24:00 > 3,5

25. April 2018 (Mittwoch)

Land Intervall Tonnage
Schweiz 22:00 – 24:00 > 3,5
Schweiz 00:00 – 05:00 > 3,5
Italien 09:00 – 22:00 > 7,5

26. April 2018 (Donnerstag)

Land Intervall Tonnage
Schweiz 00:00 – 05:00 > 3,5
Schweiz 22:00 – 24:00 > 3,5

27. April 2018 (Freitag)

Land Intervall Tonnage
Schweiz 00:00 – 05:00 > 3,5
Schweiz 22:00 – 24:00 > 3,5

28. April 2018 (Samstag)

Land Intervall Tonnage
Österreich 15:00 – 24:00 > 3,5
Schweiz 00:00 – 05:00 > 3,5
Schweiz 22:00 – 24:00 > 3,5
Frankreich 22:00 – 24:00 > 7,5
Ungarn 22:00 – 24:00 > 7,5

29. April 2018 (Sonntag)

Land Intervall Tonnage
Österreich 00:00 – 22:00 > 3,5
Schweiz 00:00 – 24:00 > 3,5
Schweiz 22:00 – 24:00 > 3,5
Tschechien 13:00 – 22:00 > 7,5
Deutschland 00:00 – 22:00 > 7,5
Frankreich 00:00 – 22:00 > 7,5
Ungarn 00:00 – 24:00 > 7,5
Ungarn 22:00 – 24:00 > 7,5
Italien 09:00 – 22:00 > 7,5
Luxemburg 00:00 – 21:45 > 7,5
Slowakei 00:00 – 22:00 > 7,5