3. April 2020 (Freitag)

Land Intervall Tonnage
Schweiz 00:00 – 05:00 > 3,5
Schweiz 22:00 – 24:00 > 3,5

4. April 2020 (Samstag)

Land Intervall Tonnage
Österreich 15:00 – 24:00 > 3,5
Schweiz 00:00 – 05:00 > 3,5
Schweiz 22:00 – 24:00 > 3,5
Frankreich 22:00 – 24:00 > 7,5
Ungarn 22:00 – 24:00 > 7,5

5. April 2020 (Sonntag)

Land Intervall Tonnage
Österreich 00:00 – 22:00 > 3,5
Schweiz 00:00 – 24:00 > 3,5
Schweiz 22:00 – 24:00 > 3,5
Tschechien 13:00 – 22:00 > 7,5
Deutschland 00:00 – 22:00 > 7,5
Frankreich 00:00 – 22:00 > 7,5
Ungarn 00:00 – 22:00 > 7,5
Italien 09:00 – 22:00 > 7,5
Luxemburg 00:00 – 21:45 > 7,5
Slowakei 00:00 – 22:00 > 7,5

6. April 2020 (Montag)

Land Intervall Tonnage
Schweiz 00:00 – 05:00 > 3,5
Schweiz 22:00 – 24:00 > 3,5

7. April 2020 (Dienstag)

Land Intervall Tonnage
Schweiz 00:00 – 05:00 > 3,5
Schweiz 22:00 – 24:00 > 3,5

8. April 2020 (Mittwoch)

Land Intervall Tonnage
Schweiz 00:00 – 05:00 > 3,5
Schweiz 22:00 – 24:00 > 3,5

9. April 2020 (Donnerstag)

Land Intervall Tonnage
Schweiz 22:00 – 24:00 > 3,5
Schweiz 00:00 – 05:00 > 3,5
Ungarn 22:00 – 24:00 > 7,5

10. April 2020 (Freitag)

Land Intervall Tonnage
Schweiz 22:00 – 24:00 > 3,5
Schweiz 00:00 – 24:00 > 3,5
Tschechien 13:00 – 22:00 > 7,5
Deutschland 00:00 – 22:00 > 7,5
Ungarn 00:00 – 22:00 > 7,5
Italien 14:00 – 22:00 > 7,5
Slowakei 00:00 – 22:00 > 7,5

11. April 2020 (Samstag)

Land Intervall Tonnage
Österreich 15:00 – 24:00 > 3,5
Schweiz 00:00 – 05:00 > 3,5
Schweiz 22:00 – 24:00 > 3,5
Frankreich 22:00 – 24:00 > 7,5
Ungarn 22:00 – 24:00 > 7,5
Italien 09:00 – 16:00 > 7,5
Polen 18:00 – 22:00 > 12

12. April 2020 (Sonntag)

Land Intervall Tonnage
Österreich 00:00 – 22:00 > 3,5
Schweiz 00:00 – 24:00 > 3,5
Schweiz 22:00 – 24:00 > 3,5
Tschechien 13:00 – 22:00 > 7,5
Deutschland 00:00 – 22:00 > 7,5
Frankreich 00:00 – 24:00 > 7,5
Frankreich 22:00 – 24:00 > 7,5
Ungarn 00:00 – 24:00 > 7,5
Ungarn 22:00 – 24:00 > 7,5
Italien 09:00 – 22:00 > 7,5
Luxemburg 00:00 – 21:45 > 7,5
Polen 08:00 – 22:00 > 12
Slowakei 00:00 – 22:00 > 7,5